Menu Boczne

Podstawowe funkcje i założenia Klubu Sportowego „Olkusz”

Głównym celem i zadaniem Klubu Sportowego, według statutu, jest organizowanie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji. Realizowane jest to poprzez:

  • Powołanie sekcji poszczególnych dyscyplin sportu,
  • Organizowanie szkolenia sportowego (treningów), obozów szkoleniowych,
  • Organizowanie zawodów sportowych i innych imprez,
  • Branie udziału w zawodach organizowanych przez powołane do tego związki sportowe,
  • Prowadzenie prac wychowawczych wśród członków,
  • Zapewnienie kadry trenerskiej oraz instruktorskiej,
  • Zapewnienie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu i rekreacji, poprzez udostępnienie obiektów, urządzeń sportowych oraz sprzętu sportowego,
  • Zapewnienie niezbędnych funduszy do realizacji zadań,
  • Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Klubu Sportowego „Olkusz” w Olkuszu,
  • Zatrudnienie pracowników, zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań zmierzających do urzeczywistnienia swoich celów

Program treningowo-wychowawczy

Jeśli chodzi o treningi, ich ilość oraz różnorodność zależy od danej grupy wiekowej. Najmłodsi adepci piłki nożnej trenują dwa razy w tygodniu, zaś zajęcia juniorów czy seniorów odbywają się po trzy lub cztery razy w tygodniu.

W grupach młodzieżowych szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie cech motorycznych oraz technicznych. Ważnym jest, aby trening był przeprowadzany w radosnej atmosferze, dzieci powinny się bardzo dużo bawić, ale przy tym także rywalizować. Należy pamiętać, że lubią one wygrywać, więc trzeba dać im ku temu sposobność. Dodatkowo zaszczepia to od najmłodszych lat chęć zwyciężania.

Trenerzy młodszych grup młodzieżowych powinni zwracać uwagę na każde dziecko, jako na jednostkę, nie zaś na grupę, czy na drużynę. Chodzi o rozwój indywidualny każdego zawodnika z osobna. Większość ćwiczeń wykonuje się samodzielnie, nie zaś w podziale na drużyny. Najlepiej, aby możliwie w każdym ćwiczeniu dzieci miały kontakt z piłką. Należy pamiętać, że mimo tego, że od najmłodszych lat wszyscy lubią wygrywać, to na początku nie wynik jest najważniejszy. Najbardziej istotny jest ciągły rozwój. Jeśli drużyna przegrywa, a mimo tego poczynią ciągły postęp, tak naprawdę jest to sukces dla trenera.

W drużynach, w których grają starsi zawodnicy, sytuacja zmienia się w znaczący sposób. Tu najważniejsza jest tabela, wyniki, zwycięstwo za wszelką cenę. Trener także układa mikrocykl treningowy w taki sposób, aby wygrać następny mecz, a niekoniecznie w danym tygodniu rozwijać aspekty techniczce czy motoryczne. W zespołach tych dużą rolę odgrywa taktyka, czyli coś, czego raczej nie uświadczy się w grupach młodzieżowych. Dzieciom przyjemność sprawia bieganie za piłką w każdy zakamarek boiska, zaś seniorzy muszą wywiązywać się na boisku ze swoich zadań, z ustaleń i założeń trenera. Jest to niezbędny element do odniesienia sukcesu w wieku seniorskim.

Przechodząc do aspektów wychowawczych, trenerzy zwracają uwagę na punktualność, sumienność i zaangażowanie zawodników. Naturalną rzeczą jest, że trener ma zawsze rację i piłkarze nie powinni tego negować. Sport drużynowy, jakim jest piłka nożna, uczy także współpracy w grupie. Zarówno na boisku, jak i poza nim, należy pomagać sobie nawzajem i to wpajane jest od najmłodszych lat.

Bardzo często mówi się także obecnie o tak zwanej „świadomości” u młodych zawodników. Jest to fundament do pracy i szybkiego rozwoju. Swego rodzaju pobudzenie u zawodnika profesjonalizmu, dzięki któremu wie po co wykonuje dane ćwiczenie, a nie wykonuje go na zasadzie „bo trener tak kazał”. Coraz ważniejszy zatem jest trening mentalny, a stosować go należy od najmłodszych lat. Warto wprowadzać u młodzieży krótkie, kilkunastominutowe pogadanki na temat ich rozwoju, wspomnianej świadomości, czy też np. odpowiedniego żywienia. Aby grać na wysokim poziomie, spełniać swoje marzenia, nie wystarczy bowiem tylko trening, ale także wiele różnych składowych, które tworzą spójną całość.